شماره حساب ها
نماد عنوان بانک شماره حساب شماره کارت شماره شبا
اقتصاد نوین اقتصاد نوین 169-800-2501015-1 6274-1211-7366-4327 IR920550016980002501015001
شماره حساب ها بنام آقای علی رمضانی اصل است.